Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Zwemschool De ZwemSter

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Zwemschool De ZwemSter, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84374454 (hierna: ‘De ZwemSter’), partij is.

De ouder/verzorger van een kind die een overeenkomst met DE ZWEMSTER aangaat wordt hierna genoemd: ‘opdrachtgever’.

Het kind dat deelneemt aan de zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A, B of C wordt hierna genoemd: ‘cursist’. Een persoon die gebruik maakt van het zwembad van DE ZWEMSTER wordt hierna genoemd: ‘deelnemer’.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken indien door DE ZWEMSTER uitdrukkelijk en onzinnig aanvaard.

Inschrijving zwemles diploma A, B of C of AquaFit

De opdrachtgever kan een cursist inschrijven voor een zwemles via de website van DE ZWEMSTER of per e-mail. De overeenkomst tussen DE ZWEMSTER en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van DE ZWEMSTER.

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld door een aanmelding te plaatsen op de website van DE ZWEMSTER) heeft aanvaard, bevestigt DE ZWEMSTER onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven voor zwemles. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen, dient de cursist minimaal 4 jaar oud te zijn.

Voor aquaFit geldt er geen minimale of maximale leeftijd.

Bij de inschrijving dienen eventuele lichamelijke of fysieke beperkingen te worden gemeld.

De cursist is pas definitief ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van DE ZWEMSTER is bijgeschreven.

De tijden waarop zwemlessen worden aangeboden zijn te vinden op de website van DE ZWEMSTER.

Prijzen en betaling

Vóór aanvang van de zwemlessen dient opdrachtgever het inschrijfgeld te hebben voldaan aan DE ZWEMSTER. De hoogte van het inschrijfgeld en de prijzen van abonnementen van de diverse aangeboden cursussen en zwemlessen staan vermeld op de website van DE ZWEMSTER.

Het contributiegeld wordt door DE ZWEMSTER elke 1ste van de maand geïncasseerd door afschrijving van het bedrag van de bankrekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal hiervoor een schriftelijke machtiging (knop op website) verstrekken aan DE ZWEMSTER. De maand augustus wordt er niet geïncasseerd.

Bij niet-tijdige betaling of indien de afschrijving mislukt, om redenen die zijn toe te rekenen aan opdrachtgever, zal DE ZWEMSTER de navolgende stappen ondernemen:

 • verzending van een factuur;
 • verzending van een betalingsherinnering;
 • verzending van een aanmaning waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen;
 • inschakeling van een incassobureau.

De opdrachtgever is gehouden de kosten die DE ZWEMSTER moet maken te vergoeden, waaronder de incassokosten en wettelijke rente. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde met een maximum van EUR 375,-. DE ZWEMSTER is bevoegd de cursist de toegang tot de zwemles te ontzeggen vanaf het moment dat er een betalingsachterstand is van twee maanden.

Deelneming zwemlessen

1. Eventuele lichamelijke of fysieke beperkingen van een cursist dienen voorafgaand aan de zwemles (door opdrachtgever) te worden gemeld bij de zweminstructeur.

2.Cursisten met een mentale of geestelijke beperking kunnen deelnemen aan de reguliere lessen. In overleg met opdrachtgever zal worden bekeken of dit voldoende aansluit bij de cursist. DE ZWEMSTER kan niet worden verplicht een cursist met een mentale of geestelijke beperking toe te laten tot de gewone zwemlessen indien DE ZWEMSTER daarvoor gegronde reden heeft.

3. Tijdens erkende Nederlandse feestdagen wordt er geen zwemles gegeven en is het zwembad gesloten. Deze zwemlessen kunnen niet worden ingehaald. De lessen van 2de paasdag, 2e pinksterdag en Hemelvaartsdag worden ingehaald op de zaterdag ervoor of ernaar.

4. De volgende vakanties zal er geen les gegeven worden: kerstvakantie (2 weken), zomervakantie (6 weken), meivakantie (1 week).

Opzegging

De opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden, rekening houdend met een opzegtermijn van vier weken. De opzegging kan worden geadresseerd aan info@DeZwemSter.nl.

Ziekte

Zwemlessen die wegens incidentele ziekte of afwezigheid niet door de cursist kunnen worden gevolgd, kunnen worden ingehaald.

Cursisten die wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn dienen door opdrachtgever te worden afgemeld in het zwem volgsysteem.

Indien cursisten langdurig ziek of afwezig zijn, dan zal in overleg met opdrachtgever een oplossing worden gezocht.

Veiligheid 

In het belang van de veiligheid van cursisten en deelnemers dienen te allen tijde de instructies van de instructeurs van DE ZWEMSTER te worden gevolgd. Zweminstructeurs kunnen cursisten uitsluiten van deelname van een zwemles indien aanwijzingen niet worden opgevolgd en het gedrag de overige aanwezigen belemmert in het zwembad.

Cursisten, deelnemers en aanwezigen in het zwembad dienen de huisregels in acht te nemen. De huisregels worden verstrekt bij de eerste cursus.

Cursisten of deelnemers die als gevolg van een (besmettelijke) ziekte een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van andere aanwezigen van het zwembad, mogen geen gebruik maken van het zwembad.

Afzwemmen

De zweminstructeur bepaalt wanneer de cursist gereed is om af te zwemmen.

Een cursist kan afzwemmen op een van de daartoe door DE ZWEMSTER bestemde afzwemmomenten en indien wordt voldaan aan alle voorwaarden voor het afzwemmen van zwemdiploma A, B of C.

Eén week voorafgaand aan het afzwemmen vindt een tussentijdse toets plaats waar wordt gecontroleerd of de cursist voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van zwemdiploma A, B of C.

Indien een cursist een zwemdiploma niet haalt op het daarvoor bestemde afzwemmoment, zal de cursist de zwemlessen dienen te vervolgen.

De door DE ZWEMSTER aangeboden afzwemmomenten staan onder toezicht van ZON (https://www.zwemonderwijsnederland.nl/)

De kosten voor het zwemdiploma en het afzwemmen dienen vóór het afzwemmen te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid en overmacht

DE ZWEMSTER is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van daden en/of nalaten van een cursist of deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de cursist of deelnemer kunnen worden toegerekend.

DE ZWEMSTER is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen van de gebruikers of aanwezigen in het zwembad.

DE ZWEMSTER is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die mochten ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van DE ZWEMSTER  liggen en op grond waarvan DE ZWEMSTER redelijkerwijs geen uitvoering meer kan geven aan de overeenkomsten met opdrachtgevers en deelnemers, daaronder begrepen o.a.:

 • brand;
 • werkstakingen;
 • ziekte van personeel van DE ZWEMSTER;
 • extreme vorst;
 • door de overheid opgelegde besluiten;
 • indien de huurovereenkomst wordt opgezegd van een of meer zwembadlocaties van DE ZWEMSTER;
 • indien sprake is van een lek/technisch mankement van het zwembad als gevolg waarvan DE ZWEMSTER niet in staat is om zwemlessen aan te bieden aan cursisten.
 • Alle overige onvoorziene calamiteiten.

In geval van overmacht vindt geen retributie van contributiegelden plaats.

Bedenktijd/herroeping

Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten via de webshop van DE ZWEMSTER, dan heeft opdrachtgever het recht om binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te herroepen.

De bedenktijd gaat in de dag nadat de opdrachtgever een bevestiging van inschrijving van DE ZWEMSTER heeft ontvangen.

Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de herroepingstermijn (bedenktijd) schriftelijk of per e-mail aan DE ZWEMSTER (info@DeZwemSter.nl).

Herroeping dient schriftelijk plaats te vinden via de e-mail: dennis@dezwemster.nl

Retributie van contributiegeld zal plaatsvinden binnen 14 dagen na herroeping.

Privacy

De persoonsgegevens die worden verwerkt door DE ZWEMSTER, worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het uitoefenen van de activiteiten van DE ZWEMSTER. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bij inschrijving gaat de opdrachtgever akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoelt.

De verzamelde gegevens kunnen op verzoek van opdrachtgever worden verwijderd uit de administratie van DE ZWEMSTER.

DE ZWEMSTER vraagt toestemming aan opdrachtgever voor het gebruik van foto’s en/of andere materialen voor promotiedoeleinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel

Contact

Zwembad Locatie

Camping Stien'n Boer

Scholtenhagenweg 42

7481 VP Haaksbergen

Volg ons op social media

Gegevens

Privacyvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Cookiebeleid

zwemles dennis stuivenberg haaksbergen stienn boer